Algemene voorwaarden

1. Voorwerp en toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds de fysieke of rechtspersoon die de diensten bij Egeon bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “de Klant” genoemd) en anderzijds de Egeon bvba (met maatschappelijke zetel te Elfnovemberstraat 34, 9030 Mariakerke, België - KBO BE 0845.357.176, hierna “Egeon” genoemd) of desgevallend enige andere rechtspersoon die in de plaats zou treden van Egeon.

2. Algemene bepalingen & definities

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die op wordt geplaatst. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van diensten bij Egeon. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik aangepast worden. De voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van een bestelling blijven echter van toepassing op de uitvoering van die diensten, tot aan de volgende bestelling die de Klant plaatst.

2.2 De diensten van Egeon worden uitsluitend op het Europese grondgebied gepresteerd. Egeon kan de bestelling van de Klant uitsluitend aanvaarden indien het adres waarvoor de diensten worden besteld, in Europa ligt. De Klant zal het feit dat hij de door Egeon gekozen taal (tenzij uitzondering, is dit de Nederlandse taal) niet voldoende beheerst, niet kunnen inroepen om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

2.3. De Klant bestelt de diensten steeds in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door een of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover Egeon of de verkoper uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.

3. Afsluiten van het contract op afstand

3.1 De diensten en de beschrijving ervan, die raadpleegbaar zijn op de website www.egeon.be of die meegedeeld zijn door enig ander communicatiemiddel, binden Egeon niet en vormen geen aanbod in de burgerrechtelijke zin van het woord. Bijgevolg volstaat het niet om een aanvraagdocument van Egeon Diensten in te vullen om een contract af te sluiten dat op dergelijke diensten betrekking heeft. Het dienstencontract wordt afgesloten wanneer de bestelling schriftelijk of mondeling door een vertegenwoordiger van Egeon wordt bevestigd. Egeon of de verkoper behouden zich het recht voor om bijkomende inlichtingen te vragen en - bij afwezigheid daarvan - de uitvoering van de bestelling te weigeren.

4. Uitvoeringsmodaliteiten

4.1 De vervulling van alle hierna omschreven verplichtingen in hoofde van de Klant vormt op ieder ogenblik een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door Egeon. Bij iedere niet-naleving van één of meerdere hierna omschreven verplichtingen, kan Egeon hetzij afzien van de uitvoering van de opdracht, hetzij deze opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties, die afzonderlijk zullen aangerekend worden.

4.2 De Klant dient schriftelijk en tijdig, dit is minstens 48 uur op voorhand (zaterdag, zondag en officiële feestdagen niet meegerekend) volledige en duidelijke instructies, mededelingen, technische en/of administratieve inlichtingen met betrekking tot een opdracht aan Egeon te bezorgen, zodat het werk correct kan voorbereid worden.

Als informatieverstrekker staat enkel de Klant in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies en mededelingen. Hij zal Egeon vooraf in kennis stellen van alle gekende, reële of mogelijke gevaren in verband met een bestelling.

4.3 De Klant dient ervoor te zorgen dat het personeel van Egeon de beschikking krijgt over alle toelatingen noodzakelijk tot het betreden van de plaats van uitvoering van de opdracht en moet alle noodzakelijke stappen ondernemen om obstakels voor of onderbrekingen in verband met de uitvoering van de diensten te voorkomen of weg te nemen. Indien nodig er een afgevaardigde van de Klant ter plaatse aanwezig is die de nodige toegangen verschaft. Het meegedeelde tijdstip van aanvang van een plaatsbezoek is indicatief.

Door overmacht kan een vertegenwoordiger van Egeon steeds later zijn dan voorzien. Indien de Klant of de vertegenwoordiger van de Klant de locatie van keuring verlaat of wanneer de vertegenwoordiger van Egeon langer dan 30 minuten moet wachten om zijn opdracht te kunnen starten, is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

4.4 De prestaties worden slechts uitgevoerd in omgevingsvoorwaarden die verenigbaar zijn met een goede uitvoering van de opdracht, in het bijzonder qua temperatuur, verlichting, bescherming tegen weersinvloeden, en arbeidsveiligheid en -hygiëne in het algemeen. De Klant dient op regelmatige en doeltreffende wijze de controles te verzekeren die te zijnen laste zijn.

4.5 Egeon kan de uitvoering van de aangeboden diensten aan derden toevertrouwen.

5. Verslagen en rapporten

5.1 De verslagen, rapporten of certificaten (hierna “Verslagen” genoemd) worden opgesteld in naam en voor rekening van de Klant, zelfs wanneer deze heeft verklaard dat hij voor rekening van een derde optreedt. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat deze verslagen enkel de feiten weergeven zoals opgetekend door Egeon op het ogenblik van de interventie zelf en binnen de grenzen van de ontvangen instructies.

5.2 De Verslagen worden opgesteld en opgestuurd in één enkel exemplaar. De Verslagen worden opgestuurd per post en/of e-mail en nadat de Klant de diensten volledig (hoofdsom, intresten en kosten) heeft betaald.

5.3 De Verslagen moeten steeds in hun geheel en in de context ervan worden voorgelegd en/of vermeld. Egeon is niet verplicht om te verwijzen naar of verslag uit te brengen over feiten of omstandigheden die vallen buiten de ontvangen instructies of de toegepaste alternatieve parameters.

5.4 Egeon neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de bewaring van het Verslag. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de Klant om het Verslag te bewaren, overeenkomstig het

onderstaande artikel “Eigendomsoverdracht”. Behoudens in geval van wettelijke verplichting of van een verplichting die uit een accreditatie volgt, dient Egeon na het verstrijken van de termijn van 36 maanden nadat het origineel is verstuurd, geen nieuwe kopie van een Verslag te bezorgen aan de Klant.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De verplichtingen van Egeon zijn beperkt tot de verplichtingen die de Regelgeving inzake oplegt. Egeon kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen.

6.2 De Klant erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, Egeon zich niet in de plaats stelt van de Klant, en de Klant evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. Egeon neemt geen enkele verplichting van de Klant tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de Klant er niet van.

6.3 Elke klacht moet schriftelijk en zo snel mogelijk neergelegd worden na het einde van de controleprestaties of na de overhandiging van het verslag. Indien binnen de 30 dagen volgend op de ontvangst van de klacht blijkt dat Egeon in zijn verplichtingen is tekort geschoten, dan zal Egeon op eigen kosten een nieuwe opdracht uitvoeren om de Egeon Diensten te presteren die het voorwerp van de klacht uitmaken.

6.5 Onder voorbehoud van het 1ste lid, draagt Egeon geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant of derden:

- ingeval van verlies, schade of uitgaven die voortvloeien uit:

- het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke van zijn verplichtingen die in deze algemene voorwaarden of in het dienstencontract zijn beschreven;

of uit

- elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit een onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan Egeon of aan een van haar vertegenwoordigers is bezorgd;

- in geval van verlies van winsten, verlies van productie, verlies van activiteiten of kosten die gemaakt worden door een onderbreking van de activiteiten, verlies van inkomsten, verlies van opportuniteiten, verlies van contracten, verlies van verhoopte winst, verlies van gebruik, verlies van Clientèle, of aantasting van de reputatie, het niet realiseren van voortijdige besparingen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om producten terug te roepen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om het verlies te beperken, en he t verlies of de schade die voortvloeit uit vorderingen die zijn ingesteld door derden (inclusief, zonder dat dit beperkend is, vorderingen op basis van productaansprakelijkheid) die de Klant zou kunnen lijden;

6.6 De klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.

6.7 Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van Egeon tegenover de Klant omwille van verliezen, schade of uitgaven, ongeacht de aard of de herkomst ervan - uitgezonderd overlijden of

letselschade die berokkend worden aan een Klant die consument is - wordt voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs exclusief BTW die aan Egeon betaald is op basis van het contract voor Egeon Diensten waarvan de niet-uitvoering de enige oorzaak voor het verlies, de schade of de uitgaven is.

6.8 Een vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van Egeon of van de verkoper, om welke reden dan ook, geeft geen recht op schadeloosstelling en/of interesten. De termijnen, die worden te goeder trouw in de bestelling of het overzicht ervan zijn vermeld, zijn louter indicatief en vormen geen wezenlijke voorwaarde van het dienstencontract.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook, op het Verslag en op de gegevens die erin staan, blijven de exclusieve eigendom van Egeon, niettegenstaande elke andersluidende bepaling. Door de uitvoering van dit contract verkrijgt de Klant een beperkt gebruiksrecht van het Verslag als dusdanig, voor zijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van het Verslag of van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan Egeon.

8. Eigendomsoverdracht

8.1 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de Verslagen de uitsluitende eigendom van Egeon totdat de factuur volledig betaald is. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies of schade over op de Klant zodra deze in het bezit is van de Verslagen.

9. Prijs en facturatie

9.1 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

9.2 De vermelde prijzen kunnen steeds aangepast worden. Indien er een bestelling geplaatst wordt, geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is voor de overeengekomen diensten.

9.3 Ingeval de Klant de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk mocht annuleren respectievelijk de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreken, niet of laattijdig aanwezig was, is hij aan Egeon van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijkstaande met 50% van de prijs met een minimum van 75 euro van alle opgedragen en voorziene prestaties, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe grond mocht bestaan.

10 Prijsherziening

10.1 De prijsoffertes van Egeon zijn tot 1 maand na offertedatum geldig. Alle tussen de Klant en Egeon overeengekomen prijzen zijn slechts geldig tot 31 december van het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten, en kunnen telkens per 1 januari van de daarop volgende jaren worden aangepast. De sedert meer dan 6 maanden gemaakte prijslijsten worden louter als indicatief

beschouwd en verbinden Egeon niet, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Zolang de prijsofferte niet is aanvaard, reserveert Egeon zich het recht deze te herzien.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 De Klant heeft onderstaande modaliteiten om zijn bestelling te betalen:

- volledige betaling ter plaatse (contant)

- betaling per overschrijving na ontvangst van de factuur binnen de 14 dagen

- betaling op het adres van de maatschappelijke zetel na uitvoeren van de opdracht binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.

11.2 De factuur moet uitsluitend en persoonlijk aan Egeon of zijn vertegenwoordiger betaald worden. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat Egeon de betaling bij derden moeten opvragen.

11.3 Wanneer de Klant een factuur op (andere) naam of bedrijf wenst, dient dit men dit aan de administratie te melden voor de uitvoering van de opdracht.

11.4 De Verslagen worden naar de Klant verstuurd zodra Egeon de betaling ontvangen heeft.

12. Achterstallen en weigering tot betaling

12.1 Bij achterstallige betalingen behoudt Egeon zich het recht voor om haar prestaties zonder aanmaning op te schorten en deze, behoudens andersluidend bericht van de Klant, te hervatten zodra de betaling in orde is.

12.2 Elke weigering om te betalen, om welke reden dan ook, moet uiterlijk vóór het begin van de aanvang van de opdracht meegedeeld worden. Indien de betaling ter plaatse is voorzien, moet de weigering of onmogelijkheid om te betalen uiterlijk vóór de aanvang van de opdracht, aan Egeon of zijn vertegenwoordiger ter plaatse meegedeeld worden.

12.3 Elk (geheel of gedeeltelijk) onbetaald bedrag zal automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd worden:

- een verplaatsingsvergoeding die de verplaatsingskosten dekt;

- alle andere facturen, ook diegene die op de dag van de controle of van de prestatie ter plaatse niet vervallen zijn, worden onmiddellijk eisbaar;

- een vergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 50 €), als inningsvergoeding;

- moratoire intresten op de onbetaalde bedragen, berekend volgens de intrestvoet en volgens de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldatum.

12.4 Wanneer het contract voorziet dat de opdracht na ontvangst van de factuur wordt betaald, moet elke weigering om die factuur te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur worden meegedeeld. In dat geval zal elk bedrag dat op vervaldatum (geheel of gedeeltelijk) onbetaald is, automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd worden:

- alle andere facturen, ook diegene die niet vervallen zijn, worden onmiddellijk eisbaar;

- een vergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 50 €), als inningsvergoeding;

- moratoire intresten op de onbetaalde bedragen, berekend volgens de intrestvoet en volgens de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldatum.

12.5 Elke wijziging van de situatie van de klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.

13. Overmacht

13.1 Indien Egeon belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is, of het feit dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal Egeon onmiddellijk contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

14. Confidentialiteit

14.1 Egeon en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie bekomen bij uitvoering van de opdracht strikt vertrouwelijk behandelen en zullen alles in het werk stellen om deze vertrouwelijkheid te handhaven ook na uitvoering van de opdracht.

15. Overdracht van rechten en plichten

15.1 Geen van beide partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, waarbij de dochter-, zuster- en/of moederbedrijven van Egeon niet als derden worden aangezien.

16. Verzekering

16.1 De Klant verbindt er zich toe zijn burgerlijke aansprakelijkheid behoorlijk en in voldoende mate te verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij en op eenvoudig verzoek van Egeon, het bewijs hiervan voor te leggen.

17. Rechtsverval

17.1 Alle tegen Egeon gerichte vorderingsrechten vervallen door het enkel verloop van drie (3) maanden nadat de gebeurtenis, waarop de vordering steunt, zich heeft voorgedaan.

18. Personeels af-/aanwerving door de Klant

18.1 Het is aan de Klant verboden het personeel van Egeon en diens dochter-, zuster- en/of moederbedrijven aan te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun diensten, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Egeon. Inbreuk op dit artikel zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan Egeon gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris van het aan Egeon, diens dochter-, zuster- en/of moederbedrijven onttrokken personeelslid.

19. Varia

19.1 Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

20. Uitvoeringsvoorwaarden

20.1 Er dient steeds gezorgd te worden voor een veilige toegang tot de te controleren woningen of installaties.

20.3 Onze vertegenwoordigers kunnen mogelijk zelf toestellen bedienen en manipuleren, zonder aanvaarding van enige verantwoordelijkheid..

20.4 Behoudens afwijkingen, vormen visuele inspecties de basis van onze dienstverlening zonder demontage van apparaten en/of toestellen door onze zorgen.

20.5 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst mag de vertegenwoordiger van Egeon zich toegang verschaffen tot de te onderzoeken woning en installatie en het onderzoek verrichten zonder de aanwezigheid van de de Klant, diens aangestelde of bevoegd geacht persoon. In de gevallen waarin de vertegenwoordiger van Egeon niet in de mogelijkheid zou worden gesteld het onderzoek uit te voeren, zullen de eraan verbonden kosten door Egeon in rekening worden gebracht.

21. Toepasbaar recht en regeling van geschillen

21.1 Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke regeling gezocht worden. Indien het conflict blijft bestaan, zal het opgelost worden volgens het Belgische recht, uitsluitend door de rechtbanken te Gent voor wie de zaak aanhangig zal gemaakt worden door de meest gerede partij; de partijen kiezen bij deze het Nederlands als taal voor de rechtspleging.